O Izbie

Płońska Izba Gospodarcza powstała 28 sierpnia 1998 roku staraniem lokalnych przedsiębiorców i władz samorządowych, jako organizacja samorządu gospodarczego. 
Siedzibą Izby jest miasto Płońsk, obszarem działania województwo mazowieckie, natomiast cele Izba może realizować na obszarze kraju i za granicą.
Historia samorządów gospodarczych oraz teraźniejsze doświadczenia wskazują, że zrzeszanie się w grupy interesów jest szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw na zaistnienie, 
a dla dużych firm potwierdzeniem ich prestiżu oraz zaangażowania społecznego.

Działania Płońskiej Izby Gospodarczej to przede wszystkim:
– organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej.
– reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i usługowej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządowych
– kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
– wdrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki,
– dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,

 

Co można zyskać z Izbą?

DORADZTWO
• bezpłatne doradztwo z zakresu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania firm
• możliwość pozyskania środków finansowych z funduszy unijnych dla małych 
i średnich przedsiębiorstw, zasadach tworzenia projektów i wypełniania wniosków aplikacyjnych oraz wstępnych konsultacji projektów i wniosków
• doradztwo biznesowe
prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej (prawo pracy, handlowe, administracyjne)
• doradztwo i konsulting z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej

SZKOLENIA
• szkolenia (BHP, warsztaty z zakresu przygotowywania wniosków o dotacje unijne, 
z zakresu zarządzania, certyfikatów jakości, zmian w przepisach prawnych itp.)
• udział w realizowanych przez Izbę projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz źródeł krajowych

INFORMACJE
informacje o kontrahentach i zasadach współpracy
informacje bieżące w formie biuletynu elektronicznego i na stronie internetowej Izby
• o targach, wystawach i misjach gospodarczych

PROMOCJA I REKLAMA
promocja przedsiębiorczości jako podstawy gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego
kontakty z setkami firm z Forum Izb Gospodarczych woj. mazowieckiego oraz Mazowieckiego Sejmiku Samorządu Gospodarczego
kontakty z samorządami lokalnymi
udział w akcjach promujących firmy zrzeszone w Izbie