Celem Zarządu Izby jest zbudowanie silnego lobby gospodarczego

Celem Zarządu Izby jest zbudowanie silnego lobby gospodarczego

Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych podmiotów wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w zakresie działalności gospodarczej, organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych. Cele te realizowane są poprzez współpracę z organami administracji samorządowej i państwowej, promocji produkcji i usług, prowadzenie szkoleń oraz stworzenie systemu informacji gospodarczej, opartego na wzorcach europejskich, a także poprzez współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi. Płońska Izba Gospodarcza chce nadal budować płaszczyznę współpracy z samorządami lokalnymi, a celem Zarządu Izby jest zbudowanie silnego lobby gospodarczego, które miałoby istotny wpływ na kształt podejmowanych przez samorządy decyzji gospodarczych.