Płońska Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej członków w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. nr 35 z 1989 r. poz. 195 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie własnego statusu. Jest również członkiem Krajowej Izby Gospodarczej i uczestniczy w realizacji projektu KIGNET - Izbowy System Wsparcia Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw.
Terenem działania obejmuje terytorium powiatu płońskiego, chociaż chętnie udzieli miejsca w swoich szeregach także firmom spoza terenu powiatu.
Płońska Izba Gospodarcza została zarejestrowana w 1998 roku, ale swoją działalność rozpoczęła w roku 1999.
Obecnie Płońska Izba Gospodarcza zrzesza 42 podmioty gospodarcze z terenu powiatu płońskiego zatrudniające ponad 1350 pracowników.
Zarząd Izby działa w składzie siedmioosobowym a Komisja Rewizyjna w składzie trzyosobowym.

Najważniejszymi celami statusowymi działalności Izby są:

  • reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych podmiotów wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego,
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w zakresie działalności gospodarczej,
  • organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych.

Cele te realizowane są poprzez:

  • współpracę z organami administracji samorządowej i państwowej,
  • promocji produkcji i usług,
  • prowadzenie szkoleń.
  • stworzenie systemu informacji gospodarczej, opartego na wzorcach europejskich,
  • współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi.
    Płońska Izba Gospodarcza chce nadal budować płaszczyznę współpracy z samorządami lokalnymi, a marzeniem Zarządu Izby jest zbudowanie silnego lobby gospodarczego, które miałoby istotny wpływ na kształt podejmowanych przez samorządy decyzji gospodarczych.
Katalog usług KIGNET